Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 2 CHÀO HỎI (tiếp theo)

Ngày 2 CHÀO HỎI (tiếp theo)

53

1️⃣ What’s up? (informal) = chuyện gì thế?
Trả lời có thể là “nothing” = hổng có chuyện gì hết trơn á.
Hoặc là: I have just argued with our boss. = Tui vừa mới cãi nhau với sếp.
* Cấu trúc trả lời: I have just + PP (động từ thêm ed hoặc lấy cột 3) = tôi vừa mới …
2️⃣ It’s nice to meet you. = Thật vui khi được gặp bạn!
3️⃣ I’m surprised to see you here. = Tôi lấy làm ngạc nhiên khi gặp bạn ở đây đấy!
4️⃣ Long time no see. = Lâu rồi chưa gặp cậu.
Câu 4 được dùng để chào. Ta có thể dùng câu 3 để trả lời cho câu 4.
5️⃣ How have you been? = Dạo này bạn thế nào?
Câu 5 thường dùng kèm với câu 4.
Để trả lời câu 5 có thể dùng cấu trúc khi trả lời câu 1.
Hoặc dùng câu: “I’m doing very well. Thank you.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here