Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 18 MONG MUỐN (tiếp theo)

Ngày 18 MONG MUỐN (tiếp theo)

62
  1. I could really use a drink right now. = Tôi đang thật sự cần uống thứ gì đó ngay bây giờ.

+ “could use + sth” is used to say that something or someone needs something (dùng để nói rằng cái gì đó hoặc ai đó cần cái gì đó)

+ dink (danh từ) đồ uống

  1. I hope she feels better. = Tôi hy vọng cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn/sẽ khoẻ lại.
  2. They’re looking to buy a new house. = Họ đang muốn mua một ngôi nhà mới. (“họ đang tìm mua” tức là “họ đang muốn mua”)
  3. He’s the only hope for the team. = Anh ấy là niềm hy vọng duy nhất của đội tuyển.
  4. I have to get that car. = Tôi nhất định phải mua cho bằng được chiếc xe đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here