Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 9 CẢM ƠN (tiếp theo)

Ngày 9 CẢM ƠN (tiếp theo)

85

1. 🌺Thank you so much. You’ve been a big help. = Cảm ơn bạn nhiều lắm. Bạn đã giúp tôi một việc lớn.
2. 🌸 You don’t know how much this means to me. = Bạn không biết điều này có ý nghĩa với tôi thế nào đâu.
3. 🌼I’m indebted to you. = tôi nợ bạn
4. 🌻Thanks a zillion/million.
Hoặc
Many thanks. (informal) = Cảm ơn bạn rất nhiều
(zillon là một số lớn)
5. 🌷It was the least I can do. = Đó là tối thiểu những gì tôi làm được.
(Dùng để trả lời khi được cảm ơn.)
Hoặc các trường hợp không trang trọng có thể dùng:
+ Any time.
+ No big deal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here