Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 6 GIỚI THIỆU (tiếp theo)

Ngày 6 GIỚI THIỆU (tiếp theo)

59

Câu 1+ 2. Hi, John! This is Tom- my brother. ) And this is John – my friend (to Tom). = Chào John. Đây là Tom, anh trai của mình nè. Và đây là John, bạn em. (nói với Tom)
3. Have we met before? = Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?
4. Pardon! I didn’t catch your name. = Xin lỗi, bạn nói lại được không? Mình nghe không rõ tên bạn.
5. Come say hi to your aunt! (to your son) = Đến chào dì đi con!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here